මෙම උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

ගුරුවරයෙකු ලෙස enroll වන්න

1. පළමුව ඔබට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය පන්තිය click කරන්න

2. තෝරාගත් class සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, “ADD TO CART” මත ක්ලික් කරන්න

3. තෝරාගත් පන්තිය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, “VIEW CART” මත ක්ලික් කරන්න

4. දැන් ඔබ සිටින්නේ Checkout Page පිටුවේ, දැන් මෙහි ඔබට “Coupon Code” පිරවීමට ඉඩක් සොයාගත හැකිය. ඔබේ ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති coupon code භාවිතා කර හිස් තැන් පුරවන්න. ඔබට කූපන් කේතයක් නොලැබුනේ නම්, WhatsApp හරහා අප අමතන්න. 

5. ඔබ coupon code ඇතුළත් කළ පසු, apply coupon මත ක්ලික් කරන්න.

6. ඉන්පසු “PROCEED TO CHECKOUT” මත ක්ලික් කරන්න.

7. ඊළඟ පියවරට යාමට දැන් “Billing Details” page පුරවන්න.

8. දැන් පහළට ගොස් “PLACE ORDER” click කරන්න.

9. ඉන් පසුව ඔබට පෙනෙනු ඇත, “ADD TO CART” වෙනුවට “TAKE THIS COURSE” button දැකිය හැකිය. එය CLICK කරන්න. 

10. දැන් පිටුවට පහළින් යන්න, එවිට ඔබට “Curriculum” සොයාගත හැකිය. Curriculum මත ක්ලික් කර එවිට ඔබට “Lessons” සොයාගත හැකිය. ඔබේ පන්තියට සුදුසු වේලාව වන විට lesson මත ක්ලික් කරන්න.

11. ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස register වීමට, menu /enroll යටතේ ඇති Register බොත්තම click කරන්න.

12. සියෝරා සමඟ අපූරු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න.

Open chat
Need Help?
Hello
May I Help You?